Jaarconferentie Nationaal Techniekpact 2020

Techniekpact 2020 Sessieprogramma

Robotisering, digitalisering: technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Dit heeft een grote invloed op het onderwijs. Het wordt steeds belangrijker dat jongeren een lerende houding verwerven naast het opdoen van kennis. In het kader van het Techniekpact slaan onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen om dat te bereiken.

Samen bieden we uitdagend techniekonderwijs voor alle jongeren van 4 tot 18 jaar. We prikkelen hun nieuwsgierigheid en bieden ze de kans om hun technische talenten te ontdekken. We zorgen voor deskundige docenten met kennis van techniek en het bedrijfsleven. En we richten ons op de ouders die een cruciale rol kunnen spelen in het keuzeproces. Samen zorgen we ervoor dat jongeren een ‘smart choice’ kunnen maken.

1. Inspiratiesessie Kiezen

Om jongeren, hun ouders en docenten een reëel beeld te geven van techniek hebben we op nationale schaal binnen het Techniekpact een groot aantal initiatieven opgenomen, zoals de Techniekcoaches van Techniektalent.nu, de Girlsday van VHTO en Jet-Net Junior. Ook op lokaal en/of regionaal niveau worden zaken enthousiast opgepakt, afgestemd op de specifieke behoefte en mogelijkheden van het gebied. De ambitie is groot, het aantal initiatieven eveneens. Wat zijn aansprekende voorbeelden? Wat zijn de succesfactoren? Hoe worden initiatieven geborgd? Hoe is de onderlinge aansluiting en afstemming geregeld? Slagen we erin om die groepen aan te spreken waar nog zeer veel ‘winst’ te behalen valt, zoals vrouwen en meisjes en allochtonen?

 • Cocky Booij, directeur VHTO
 • Daniel Roos, directeur JINC
 • Jildau Vellinga; projectleider LOB en M-Tech Platform Betatechniek
 • Luc Lebens, projectleider Soapbox Limburg
 • Brigitte van Helden, directeur WOW! Stichting Techniekpromotie
 • Anne van den Bos, projectleider Twente Academy Young
 • Gert Jan Egberink, directeur ‘School van de Toekomst’ Glanerbrug
 • Meije van Laar, projectleider NEMO
 • Ton Harteveldt, Techniektalent.nu

2. Verdiepingssessie Kiezen: “Waarom beginnen in het basisonderwijs?!”

Vanaf 2020 bieden basisscholen structureel Wetenschap en Technologie aan in hun curriculum. Om recht te doen aan de 21e eeuwse uitdagingen is het belangrijk dat basisscholen werken aan een brede, verrijkte aanpak van wetenschap en techniek, gericht op integratie met andere vakken en thema’s op school. Daarmee kun je leerlingen en leerkrachten aanspreken op hun eigen creativiteit en nieuwsgierigheid, waaronder onderzoeks- en ontwerpvaardigheden die aansluiten bij hun eigen vragen en uitdagingen van deze tijd. Een bijkomend issue is het aanpakken en veranderen van de beeldvorming over techniek. Leerlingen, ouders, leerkrachten en samenleving bewust maken dat veel vooroordelen over leren en werken in de techniek berusten op stereotype beelden (sexe/rol).
In Nederland werken we aan scholings- en professionaliseringsprogramma’s voor toekomstige en huidige leerkrachten vanuit de pabo’s en universiteiten. In deze verdiepingssessie gaan we in op aansprekende onderzoeks- en praktijkvoorbeelden (o.a. naar aanleiding van het JSW artikel “Techniek, niets voor mij!”).

 • Pieter Boerman, directeur Twente Academy, pre-university college Universiteit Twente
 • Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Talentontwikkeling, Wetenschap & Techniek
 • Marcel Poppink, bestuurder Stichting Consent Primair Onderwijs
 • Jacqueline van Meurs, directeur Daltonbasisschool De Rank Hengelo
 • Cathy van Tuijl, lector Gedrag- en leerproblemen Saxion
 • Vanessa Evers, hoogleraar sociale robotica Universiteit Twente

3a. Inspiratiesessie Kiezen Special: Lego als bouwsteen van techniekonderwijs

We kennen inmiddels een aantal activiteiten waarbij Lego Education materiaal een belangrijke rol speelt bij het stimuleren van techniek in het onderwijs. In deze interactieve workshop krijgen deelnemers de kans kennis te nemen van een Europese primeur, de Lego Education & Innovation Studio. In deze studio zullen pabo studenten, leerlingen en docenten PO en VO aangereikt krijgen hoe ze Wetenschap en Techniek kunnen integreren in het onderwijs. De LEGO Education & Innovation Studio laat leerlingen op basis van Onderzoekend en Ontwerpend leren op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek.

 • Caroline van der Molen, directeur Academie Mens en Arbeid Saxion
 • Gabi Brühne, manager Onderwijs APO Saxion
 • Anika Embrechts, docent/onderzoeker Programma Betatechniek Saxion
 • Paul de Roos, projectleider First Lego League, Programma Betatechniek Saxion

3b. Inspiratiesessie Kiezen Special: platform #onderwijs 2032

De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. Technologische ontwikkelingen vinden in hoog tempo hun weg naar samenleving en arbeidsmarkt. Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan, zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en arbeidsmarkt van 2032? Over die vraag gaat het platform #onderwijs2032 graag de dialoog aan. Onderwijs2032 is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • Dialoog sessie met platformleden onder leiding van Ingrid Brummelman, Directeur-secretaris Platform Onderwijs2032

THEMA LEREN: SMART EDUCATION, SMART PEOPLE

Het is van belang dat jongeren, als ze gekozen hebben voor techniek, gemotiveerd blijven om hun studie af te ronden en vervolgens ook kiezen voor een baan in de techniek. Het Techniekpact zet daarom stevig in op het versterken van het technisch beroepsonderwijs, waarbij de nadruk ligt op het intensiveren van de samenwerking tussen opleidingen en het bedrijfsleven. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat of valt met de betrokkenheid van het bedrijfsleven en een goede praktijkcomponent in het beroepsonderwijs. Daarnaast heeft Nederland excellent technisch talent nodig in het MBO, HBO en WO en wil het Techniekpact meer internationale studenten aantrekken en behouden.

4. Inspiratiesessie Leren (MEERDERE SESSIES!)

Duurzame inzetbaarheid begint bij de opleiding. Bij technische studies worden docenten extra uitgedaagd om de cognitieve ontwikkeling van leerlingen te herkennen en te stimuleren. Hoe organiseren we dat en hoe vertalen we dat in een doorlopende leerlijn? Een leven lang leren vraagt om robuuste en stabiele samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven; de dynamiek van smart industry vraagt om permanente vernieuwing, flexibiliteit en maatwerk in het onderwijs. Hoe overbruggen we die schijnbare dilemma’s? Hoe organiseren we een stabiele samenwerking met het bedrijfsleven? Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om effectief samen te kunnen werken aan de onderwijsontwikkeling gericht op de toekomst van beroep en opleiding? Hoe binden we de talenten aan het (regionale) bedrijfsleven? Hoe ziet het beroepsbeeld van de techniekdocent van de toekomst eruit en hoe gaan we om met het bijscholen van docenten en met zij-instromers?

4a. Toptalentontwikkeling

 • Hennie Harkema, projectleider Kenniscentrum Bètatechniek Arnhem
 • Maaike Endedijk, onderzoeker TechYourFuture
 • Tjeu van de Laar, directeur techniek en logistiek ROC Gilde;
 • Henk Ritzen, lector onderwijsarrangementen Saxion
 • Arjan van Basten, projectleider HAVO excellentie Saxion
 • Danielle Quinten, projectleider College of Technology HAN
 • Karin Truijen, onderzoeker Innovatief en Effectief Onderwijs Saxion

4b. Een leven lang leren in de praktijk I

 • Willem Habers, projectleider ROCstars
 • Jos Toebes, directeur MBO college MEI, ROC van Twente
 • Bert Wessels, directeur coöperatie CIV Techwise
 • Annet van Mazijk, directeur MBO college VMM, ROC van Twente
 • Han van Osch, Centre of Expertise Biobased Economy Breda

4c. Een leven lang leren in de praktijk II

 • Mireille Kinket, directeur Polymer Sciencepark Zwolle
 • Jacques de Groot, directeur De Techniek Academie Harderwijk
 • Jan Jansen, directeur Technicampus Stedendriehoek
 • Michiel Bilstra, directeur sector Techniek & Vormgeving Deltion/CIV PCC
 • Kees Nieuwenhuijse, directeur CIVON Doetinchem
 • Manon Schrijnemaekers, instroomcoördinator Windesheim

5. Verdiepingssessie Leren

De kwaliteit van menselijk kapitaal is een van de kritische succesfactoren in organisaties. De ontwikkeling van smart industry concepten vraagt om nieuwe skills, om ‘smart people’, en dus ook om ‘smart education’: het organiseren van maatwerk in kennisoverdracht, met een focus op talentontwikkeling naast (of in plaats van?) beroepsgerichte opleiding. Wat betekent dat voor de opleiding en professionalisering van leerkrachten, voor de implementatie van onderzoeken en ontwerpend leren in het onderwijs? Welke ervaringen hebben schooldirecteuren in de praktijk, welke problemen komen ze tegen?

 • Mark Boiten, directeur technische lerarenopleiding Windesheim
 • Tijmen Schipper, onderzoeker Windesheim/Teachers Tech College
 • Sebastiaan Smit, projectleider STEM Teacher Academy
 • Tim Post, onderzoeker TechYourFuture/Universiteit Twente
 • n.t.b.; Geslaagd in het vak (Haaglanden)
 • n.t.b.; Techniekdocent Zuidwest Rotterdam
 • Symen van der Zee, lector Wetenschap & Techniek in het onderwijs TechYourFuture

THEMA WERKEN: SMART EDUCATION, SMART INDUSTRY

De technische sectoren en topsectoren zijn de meest dynamische van de economie. Technische ontwikkelingen gaan razendsnel, met grote gevolgen voor werknemers. Hoe krijgen we de oudere werknemers weer ‘in de schoolbanken’? Kennis veroudert snel, en slimme investeringen zijn nodig om vakkrachten te behouden. De acties van het Techniekpact zijn gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wat zijn aansprekende voorbeelden binnen het bedrijf, binnen de eigen sector, of binnen een andere technische sector. En wat zijn de eisen die gesteld worden aan het HR management van bedrijven? Binnen dit thema bieden we twee sessies aan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te tekenen op een themasessie van het parallelcongres HTSM for Future.

6. Inspiratiesessie Werken

 • Leendert Remmelink, regiomanager FME
 • Michiel Jansen, regiomanager OOM/Servicepunt Techniek F-Top Friesland
 • Jan Cromwijk, projectsecretaris OTIB/EU-project Buildupskills
 • Jeroen Wevers, projectleider LAC/Smart Welding Factory
 • Stieneke Boerma, projectmanager CIV Eems-Delta/Energy College

7. Verdiepingssessie Werken

 • Maarten van Riemsdijk, lector strategisch HRM Saxion
 • Stephan Corporaal, onderzoeker HRM TechYourFuture
 • Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt Universiteit van Tilburg
 • Menno Vos, senior onderzoeker Windesheim
 • Jos van Erp, programmadirecteur HighTech NL
 • Tom Morssink, HR directeur TRIMM
 • Joost Kuijper, projectleider VMO Masterclass

8. Special Werken: Samenwerken in hightechnology

Gelijktijdig met de Jaarconferentie Techniekpact 2015 vindt het congres HTSM For Future van het Centre of Expertise TechForFuture plaats. Bij TechForFuture werken ruim 400 studenten en 200 bedrijven samen aan technologische oplossingen voor tal van maatschappelijke vraagstukken. Voor deelnemers aan de Jaarconferentie bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een themasessie met als onderwerp ‘Samenwerking in hightechnology’. Aan de hand van lopende onderzoeksprojecten bekijken we wat de technologische ontwikkeling betekent voor de werknemer van de toekomst. En hoe bereiden we studenten voor op die nieuwe rol?

Programma: zie www.htsmforfuture.nl

Bron: Techniekpact.nl

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE EVENTS!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden